آقای مهندس حامد عارفی زاده

Engineer Hamed Arefizadeh

Researcher ID: (258211)

8
1
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  "Three-dimensional analysis of anchored wall with concrete bearing pads", Emerald, (2020), Vol 18, No 6: 1469-1486

مقالات کنفرانسهای داخلی