آقای دکتر سهیل صیرفی

Dr. soheil seirafi

دانشجوی دکتری مکاترونیک دانشگاه صنعتی اوستیم

Researcher ID: (246774)

10
1
1
3
4
3
2
8

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • Researcher-PhD Student The Institute of Electrical and Electronics Engineers-Europ
 • محقق و پژوهشگر بنیاد ملی نخبگان ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Seirafi.S,"Stewart robot inverse kinematic and dynamic analysis And dynamic modeling by fuzzy Sugino method "(2020),Vol 3.No 3
 •  Seirafi.S,"Inverse Kinematic Analysis of Parallel Robot Arm Stabilization Based on ANFIS Fuzzy-Neural Inference DECEMBER 29, 2022 HAMBURG GERMANY"
 •  Seirafi.S"Simulation and design of Drone.SUAV energy supply system algorithm in Internet of Things and ways to manage energy consumption optimization based on MPPT maximum power supply control",(2022),Hamburg-Germany|29Dec2022
 •  Seirafi.S,"Analysis of a controller based on wireless sensors simulating an energy management system based on the Internet of Things" (IOT),(2022),Hamburg-Germany|29Dec2022
 •  Seirafi.S,"Kruskal optimization algorithm based on MATLAB simulation energy management system",Tehran|21Nov2022
 •  Smart optimization and simulation (IOT) of energy consumption management in low-consumption and short-range Z-WAVE networks/9th conf-electrocal & smart grids/poland2023
 •  Designing An optimal Fuzzy-WOA Controller for Parallel Robots “Stewart Robots”
 •  "Seirafi.S,"Designing a predictive controller to optimize energy consumption in the compressor"AACHEN-Germany31MAY2023

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • صیرفی،سهیل، تحلیل سینماتیک و دینامیک معکوس ربات استوارت و مدل سازی دینامیکی به روش فازی سوگینو (99)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی Mechatronics PhD Student Ostim Technical University2021-2026

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس تکنیک پالس (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مجری 5 پروژه علمی صنعتی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پروژه در مرکز پژوهش (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • محقق برتر حوزه کنترل (1400)
 • دانشجوی مخترع برتر (99)
 • طراحی تفصیلی و مفهومی برتر (89)
 • برترین دانشجو ایده پرداز (87)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه روش های نوین تحقیق مقاله های بین المللی ISI - دانشگاه آزاد خمینی شهر (98)
 • کارگاه منابع انرژی های نوین و سوخت های سالم - دانشگاه آزاد خوراسگان (95)
 • کارگاه منابع تغذیه های ولتاژ دانشگاه آزاد نجف اباد - دانشگاه آزاد نجف اباد (87)