آقای توحید جالیزی

Tohid jalizi

کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

Researcher ID: (239063)

2