آقای دکتر رئوف رابطی

Dr. raeof rabeti

Researcher ID: (221167)

2
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • مدیر کمیته آموزش انجمن علمی بازاریابی ایران