علی اکبر استادیان

Researcher ID: (218293)

6
3
3
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو سابق انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب اصول حسابداری (استادیان) - 1397 - فارسی
  • کتاب حمایت از کار و بیمه بیکاری (استادیان) - 1397 - فارسی
  • کتاب کسب و کار (استادیان) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • برگزیده ممتاز جشنواره ایده تا بازار(همکار طرح کتاب داستان گو مبتنی بر واقعیت افزوده) (1398)

سایر موارد

  • پژوهشگر کسب و کار، تبلیغات، منابع انسانی و روابط کار