آقای ایمان یوسفی

مدیر اجرایی مجمع مهندسی توسعه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186503)

8
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی