ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای رحمان پاتیمار

Rahman Patimar

استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185621)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی رحمان پاتیمار در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
هیات تحریریهفصلنامه علوم آبزیان

مقالات رحمان پاتیمار در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فراوانی تنوع اجتماعات ماکروبنتیک درخلیج گرگان و سواحل جنوب شرقی دریای خزراستان گلستان - ایراناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شوری‌های مختلف برعملکرد صیدالکتریکی روی گونه‌ی Capoeta capoetaدومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus amarus) در ‌تالاب انزلیدومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus amarus)در رودخانه سیاهروددومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل ولتاژها و شوری‌های مختلف برعملکرد صید الکتریکی روی گونه گامبوزیا (Gambosia holbrooki)دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت آب رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوفاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار و تنوع جمعیت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود ( استان مازندران)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت آب رودخانه بابلرود بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
9دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل ولتاژها و شوری های مختلف برعملکرد صیذ الکتریکی روی گونه Capoeta capoetaاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دماهای مختلف برعملکرد صیدالکتریکی روی گونه ی Capoeta capoetaاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی شدت تغذیه و ارجحیت غذایی بچه تاس ماهیان ایرانی(Acipenser persicus) در استخرهای خاکیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
12دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل ولتاژها و دما های مختلف برعملکرد صیذ الکتریکی روی گونه سیاه ماهی (Capoeta capoeta)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رابطه طول وزن و فاکتور وضعیت در جمعیت های ماهی تیزه کولی Basilewsky, 1855 Hemiculter leucisculus در سد گلستان و وشمگیردومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولیذ مثل ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus در رودخانه سیاهروددومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولیذ مثل ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus در تالاب انزلیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی بی مهرگان کفزی رودخانه اسفیداناستان خراسان شمالی کارگاه پرورش ماهی قزل آلا رنگین کماندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم، تنوع و پراکنش فیتوپلانکتونهای فصل زمستان در جنوب دریای مازندرانسومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط طول و وزن گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis (pallasi,1814 در خلیج گرگان _ جنوب شرق دریای خزرهمایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی رشد ماهی کلمه در دوره لاروی در مرکز تکثیرو پرورش ماهیان استخوانی سیجوال بندر ترکمن در بهار 94اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی رشد گونه ی سگ ماهی جویباری Paracobitis hircanica در نهر زرین گل-البرز شرقیسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پری بیوتیک ای مکس، سلماناکس و اولتراایمکس بر عملکرد رشد و تغذیه فیل ماهی جوان (Huso huso)اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران1396
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پری بیوتیک های مختلف تجاری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جواناولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران1396
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پساب مزارع پرورش ماهی توسط شاخص EPTدر رودخانه اسفیدان (خراسان شمالی)کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع و فراوانی زیوپلانکتون در رودخانه لاریم، استان مازندرانکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون در رودخانه لاریم، استان مازندرانکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
26دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of zooplankton distribution in Ashoradeh coastal in Gorgan Bayبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پری بیوتیک ایمکس اولترا بر برخی از پارامترهای خون شناختی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور1397
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پربیوتیک ایمکس اولترا بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور1397
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ریختی ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis در حوضه گرگانرودکنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران1397
30دریافت فایل PDF مقالهتعیین محدوده کشندگی فلز آهن برای ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اکولوژی تغذیه و انتخاب غذای زنده بچه ماهیان خاویاری گونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهThe Investigation of feeding ecology and live food selection of fry of Persian sturgeon (Acipenser persicus)دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فصلی الگوی رشد سگ ماهی کورا (Oxynoemacheilus brandtii(Kessler, 1877 در رودخانه صوفی چای مراغهدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهStudy on the seasonal changes of the growth pattern of the Kura loach, Oxynoemacheilus brandtii (Kessler, 1877), in the Soufichai stream40T, Iranدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهرابطه طول-وزن و فاکتور وضعیت در ماهی سه خاره Gasterosteus aculeatus Linnaeus,1758 در تالاب گمیشاندومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهLength- weight relation and condition factor of three-spined stickleback (Gasterosteus aculatus) of Gomishan wetlandدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهرابطه طول- وزن و فاکتور وضعیت در گاوماهی قفقازی (Knipowitschia caucasica) تالاب گمیشاندومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهLength- weight relation and condition factor of Triplespine (Gasterosteus aculatus) of Gomishan wetlandدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهالگوی رشد گونه ی Paracobitis iranica در رودخانه ی قره چای استان قمدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهGrowth patterns of Paracobitis iranica in Qarah-Chai River- Qom Provinceدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهالگوی رشد گونه ی Oxynoemacheilus bergianus در رودخانه ی قره چای استان قمدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهGrowth patterns of Oxynoemacheilus bergianus in the Qarah-Chai River, the Qom Provinceدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات ریخت شناسی گونه تیزکولی (Hemiculter leucisculus) در پنج حوضه آبی استان گلستاندومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهA study on morphometric characteristics of common sawbelly (Hemiculter leucisculus) in five aquatic basin of Golestn provinceدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی رشد آلومتری ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در طی مراحل اولیه رشد لاروی (تا روز 80 پس از تخم گشایی)دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهStudy of allometric growth pattern in the Caspian roach during early development ( upto 80 D pH)دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مورفولوژیکی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مراحل اولیه زندگی (از لحظه تفریخ تا 80 روز پس از آن)دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهMorphological development of Roach fish (Rutilus rutilus caspicus) in the early stages of life (The time to 80 days after hatching)دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393

مقالات رحمان پاتیمار در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 71 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رحمان پاتیمار

تماس با رحمان پاتیمار


به اشتراک گذاری صفحه رحمان پاتیمار

پشتیبانی