آقای ابوالفضل ایرانخواه

Abolfazl Iranikhah

مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم

Researcher ID: (184253)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور