آقای دکتر محمد کاظم سجاد پور

Dr. Mohammad Kazem Sajjadpour

استاد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

Researcher ID: (182983)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران