آقای مسعود خزائی

Masoud Khazaei

مدیر اجرایی

Researcher ID: (180779)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران