آقای سید غلامرضا قریشی

S.Gholamreza ghoreyshi

مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (308662)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور