آقای محمد علی لحمی

Mohamad Ali Lahmi

دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته ارگونومی

Researcher ID: (179733)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران