آقای ایرج جوادی

Iraj Javadi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176704)

8
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی