آقای عزیزا... معماریانی

Azizolah Memariani

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان

Researcher ID: (176467)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران