آقای دکتر عبدالله علیزاده

Dr. Abdullah Alizadeh

استادیار

Researcher ID: (119280)

5
1
6
1

تالیفات

 • کتاب احکام و حدود مسجد الحرام (قلم) - 1390 - فارسی
 • کتاب ازدواج موقت از منظر فقه و حقوق (قلم) - 1390 - فارسی
 • کتاب شهید و شهادت از منظر آیات و روایات (قلم) - 1390 - فارسی
 • کتاب صرف و نحو کاربردی (اعتلای اندیشه) - 1390 - فارسی
 • کتاب ازدواج سفید از منظر فقه اسلام (اعتلای اندیشه) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در دانشگاه های تهران (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در دانشگاه های قم (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر عامل مرکز بین المللی صلح و حقوق ن (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر انتشارات بین المللی اعتلای اندیشه (تاکنون) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیئت تحریریه فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین http://www.jaml.ir (1389-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه اول مسابقات بین المللی قرآن و حدیث اساتید (1390)