آقای مهندس سید محمدحسین خامسی

Engineer seyed mohammad hossein khamesi

کارشناسی ارشد

Researcher ID: (114916)

2
3
6

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس (1396)
  • کارگاه آموزشی مدل تحلیلی پردازش تصویر و فشرده سازی اطلاعات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس (1396)
  • کارگاه آموزشی مدل تحلیلی داده های عظیم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس (1396)
  • کارگاه آموزشی مدل سازی آمار و ریاضیات در علوم مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس (1396)
  • کارگاه آموزشی روش نگارش مقالات ISI - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس (1396)
  • کارگاه آموزشی نظریه منطقی فازی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس (1396)