چگونه یک پلتفرم موفق بسازیم؟

20 تیر 1403 - خواندن 3 دقیقه - 49 بازدید

باسمه تعالی


قسمت چهارم

راهبرد ارتباطی


ارتباط خوب برای موفقیت در همه همکاری ها حیاتی است. ممکن است به ویژه در سکوهایی که تعداد زیاد و تنوع ذی نفعان، ارتباطات را به طور بالقوه پیچیده یا دست و پا گیر می کند، این موضوع مهم تر باشد. ارتباط خوب به معنای برقراری ارتباط به شیوه ای باز اما متمرکز و استفاده از کانال های ارتباطی قابل دسترس و آشنا برای شرکت کنندگان است. 

زمانی که شرکت کنندگان مربوط به فرهنگ های مختلف سازمانی یا حرفه ای هستند، شناسایی روش های ارتباطی مناسب یک عامل حیاتی در همکاری موثر است. ارتباط موثر تنها به اشتراک گذاری اطلاعات داخلی و ایجاد اعتماد مربوط نمی شود، بلکه می تواند شامل ارتقای چشم انداز و هدف سکو به مخاطبان گسترده تر طرف های ذی نفع و شرکای بالقوه نیز باشد.

ایجاد و حفظ ارتباطات باز می تواند ذی نفعان را برای مشارکت، غلبه بر موانع تفاوت فرهنگی و بی اعتمادی متقابل توانمند کند. با این حال، این یک کار بی اهمیت نیست: برای اطمینان از تبادل موثر اطلاعات و ایده ها، باید زمان و تلاش زیادی صرف شود. چنین فرایندی خطر افزایش انتظارات را به همراه دارد که اگر برآورده نشود، ممکن است باعث ناامیدی از ماموریت سکو شود.

توسعه یک راهبرد برای ارتباط موثر، اعضای سکو را بهتر قادر می سازد تا یادگیری خود را در بخش های ارائه شده سکو به اشتراک بگذارند. ارزش یادگیری مشترک و متقابل در ایجاد فرهنگ مشارکت به طور فزاینده ای در حال شناسایی است: کار با سایر بخش ها فرصتی را فراهم می کند بتوان به دانش جدید دست یافت و از موضوعات مختلف اطلاع کسب کرد.

همکاری با سازمان های متمایز فرهنگی، همیشه باید به عنوان فرصتی برای یادگیری تلقی شود و اذعان به ارزش آن فرصت می تواند عنصری در راهبرد ارتباطی سکوها باشد. راهبردهای ارتباطی موفقیت آمیز ناشی از تحقیقات، شامل انتخاب موثرترین کانال های ارتباطی مشترک برای همه طرف ها خواهد بود؛ اطمینان از این که ارتباطات منظم و سازگار بوده و صراحت و صداقت نیز در تمام جنبه های این ارتباطات وجود دارد.


کانال یادداشت ها در پیام رسان بله:https://ble.ir/electronicgovernment