مقالات مجله بین المللی بیومدیکال و بهداشت عمومی، دوره 2، شماره 3