مقالات فصلنامه تحولات نوین در حسابداری و مدیریت، دوره 2، شماره 5