روز بهداشت جهانیتقویم علمی ایران

روز بهداشت جهانی

7 آوریل هر سال بزرگداشت روز جهانی بهداشت است. 

طی 50 سال گذشته این موارد مهم بهداشتی مانند بهداشت روان ، مراقبت از مادر و کودک و تغییرات آب و هوایی را به نمایش گذاشته است. این جشن با فعالیت هایی مشخص می شود که فراتر از خود روز است و به عنوان فرصتی برای تمرکز توجه جهانیان به این جنبه های مهم بهداشت جهانی عمل می کند.

April 7 of each year marks the celebration of World Health Day. From its inception at the First Health Assembly in 1948 and since taking effect in 1950, the celebration has aimed to create awareness of a specific health theme to highlight a priority area of concern for the World Health Organization.

Over the past 50 years this has brought to light important health issues such as mental health, maternal and child care, and climate change. The celebration is marked by activities which extend beyond the day itself and serves as an opportunity to focus worldwide attention on these important aspects of global health.