روز ملی صنعت پتروشیمیتقویم علمی ایران

روز ملی صنعت پتروشیمی

با توجه به اهمیت این صنعت در کل کشور، نقش مهم آن در توسعه مناطق مختلف کشور، ایجاد اشتغال و درآمدهای ارزی و مخصوصا با توجه به اینکه " صنعت پتروشیمی عملا نماد توسعه صنعتی ایران پس از انقلاب به شمار می رود"، روزی در تاریخ کشورمان به عنوان " روز ملی صنعت پتروشیمی" ثبت شد.