بررسی نقش اعتیاد به اینترنت بر کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی قاینات.

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

409

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ZMS-2-2_003

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: اینترنت، یک فناوری قوی و چند رسانه ای بوده که اکثر نیازهای بنیادین بشر را تامین می کند، اما این فناوری می تواند تاثیراتی بر زندگی افراد داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتیاد به اینترنت بر کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی قاینات صورت گرفت. شیوه مطالعه: روش پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه ی آماری از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات در سال 97 که مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل شده است. به منظور انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس و برای ابزار پژوهش، از پرسشنامه ی اعتیاد به اینترنت بانگ و پرسشنامه ی کیفیت زندگی استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS نسخه ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اعتیاد به اینترنت، همبستگی منفی و معنی دار ( 0 /05> p valueبا کیفیت زندگی دانشجویان دارد و همچنین کیفیت زندگی همبستگی مثبت معنی دار داشت (0/ 05> p value). نتیجه گیری: اینترنت، می تواند فرد را از زندگی روزمره دور کرده و بسیاری از تکالیف زندگی را با خطر مواجه سازد. لذا توصیه می گردد برنامه های آموزشی در جهت سوق دادن دانشجویان به سمت استفاده ی صحیح از اینترنت و سایتهای علمی، برنامه ریزی شود. نتایج حاصله می تواند راهگشای مشاوران، روانشناسان و مسوولین مربوطه باشد.

نویسندگان

تکتم الساداتطباطبایی
تکتم السادات طباطبایی

استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

محمدطحان
محمد طحان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران