بررسی میزان حذف کادمیوم از محیط های آبی، توسط جاذب پوست سیب

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

326

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ZMS-2-1_007

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: خطرات بالقوه ی فلزات سنگین در محیط زیست، برای سلامتی به خوبی شناخته شده است. کادمیوم، یکی از مهم ترین فلزات سنگین است که وجود آن در محیطهای آبی به دلیل سمیت بالا و قابلیت تجمع در بافت های زنده، باعث ایجاد نگرانی های بسیاری شده است، لذا هدف از این مطالعه، تعیین میزان حذف کادمیوم از محیطهای آبی توسط جاذب پوست سیب به عنوان جاذب ارزان قیمت می باشد. شیوه مطالعه: مطالعه حاضر از نوع تجربی است. نمونه به صورت سنتیک در مجموعه ی آزمایشگاه های دانشکده ی بهداشت تهیه و پارامترهای pH، زمان تماس و میزان حذف یون کادمیوم بررسی گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار Excel رسم شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان دادند که بهترین غلظت اولیه سولفات کادمیوم، 20 میلی گرم در لیتر، بهترین pH برابر با 5، بهترین دوز جاذب، 1 / 5 گرم بر لیتر، و زمان تماس، 15 دقیقه، بیشترین درصد حذف به مقدار 98 درصد رسید. همچنین پارامترهای غلظت اولیه ی کادمیوم، pH غلظت جاذب و زمان تماس، در میزان حذف یون کادمیوم، موثر هستند. نتیجه گیری: این آزمایش نشان داد که جاذب پوست سیب، به عنوان جاذب ارزان قیمت، بر روی حذف کادمیوم موثر بود.

نویسندگان

فهیمهمقدم
فهیمه مقدم

مربی، گروه بهداشت محیط، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و دانشکدهی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

سمیهباقری
سمیه باقری

مربی، گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و دانشکدهی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

عاطفهپویش
عاطفه پویش

دانشجو، گروه بهداشت محیط، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران