کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهداشت از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت بندرعباس

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

216

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIS-4-2_003

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. روش ها: پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1393-1394 انجام شد. جمعیت موردپژوهش 162 نفراز دانشجویان و اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر اهداف پژوهش گردآوری شد. برای استانداردسازی و معتبر کردن پرسشنامه از متخصصین برای بررسی کیفی پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفا-کرونباخ بررسی شد. وداده های پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: آزمون دقیق فیشر تفاوت معناداری بین دو گروه اساتید و دانشجویان در آگاهی از کاربرد GIS حوزه سلامت را نشان داد P=0/029 هر دو گروه از اساتید و دانشجویان و نمره کل آنان از سوالات آگاهی از حد وسط نمره پایین تر بودند. بین میزان آگاهی دانشجویان و اساتید از GIS در ارایه تصویری از نحوه ارایه خدمات بهداشتی و امکانات موجود تفاوت معنی داری وجود داشت. P=0/049 گرچه میانگین نمره آگاهی در بین دو گروه کم بود.نتیجه گیری: نتایج مبین این است که سطح آگاهی هر دو گروه کم بوده است که احتمالا به نفایص آموزشی دانشگاهی در برنامه ریزی آموزشی گروه های بهداشتی در دانشگاه ها و کمبود واحدهای درسی در خصوص سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.با توجه به کاربردهای زیاد این سیستم در برنامه ریزی های درمانی و آموزشی لزوم آموزش کاربردی آن در دانشگاه های علوم پزشکی ضروری است

نویسندگان

پروینلک بالا
پروین لک بالا

گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران