رابطه یافته های سی تی اسکن مغزی با سطح هوشیاری و سرنوشت بیماران مبتلا به خونریزی های تروماتیک داخل جمجمه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 456

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMERGENCYMED14_109

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف : یکی از شایع ترین علل مرگ در افراد بین 1-45 سال، آسیب تروماتیک مغز است. هدف از این مطالعه تعیینارتباط یافته های سی تی اسکن مغزی با سطح هوشیاری، یافته های جراحی و سرنوشت بیماران مبتلا به خونریزی داخل مغزیناشی از تروما است.روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی است و بر روی 132 بیمار ترومای سر مراجعه کننده به بیمارستان سینا که دچارخونریزی مغزی واضح قابل رویت و اندازه گیری در کلیشه سی تی اسکن بوده اند، گرفت. سطح هوشیاری بیمار نیز با معیار گلاسکودر بدو ورود و با فواصل زمانی بدو ورود و بعد از تریاژ ، اندازه گیری و ثبت شد.نتایج : بر اساس یافته های سی تی اسکن، محل هماتوم در 41 نفر (% 31.1) اپیدورال، 38 نفر(28.8%) سابدورال و 46 نفر(34.8%) اینتراپارانشیمال و 7 نفر (5.3%) اینتراسربلار بود. میزان کاهش سطح هوشیاری در بدو ورود در 67.4 درصد خفیف، %16.7 درصد متوسط و 15.9 درصد شدید بود. بین میزان سطح هوشیاری در بدو ورودو میزان مرگ ارتباط معناداری وجود داشت.بین سطح هوشیاری در ورود به اورژانس با اقدام به جراحی بیماران ارتباط معناداری مشاهده شد.نتیجه گیری : میتوان گفت که سرنوشت و پیش بینی مرگ بیماران ترومای مغزی به سطح هوشیاری وابسته است ولی بین نوعخونریزی و سطح هوشیاری اختلاف معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

، GCS ، خونریزی تروماتیک داخل جمجمه ، سی تی اسکن

نویسندگان

سهیل رفیعی

عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران

آرش صفایی

عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران

علیرضا براتلو

دستیار تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران