تاثیر قابلیت بازاریابی استراتژیک بر عملکرد بازار محصول جدید از طریق به کارگیری منابع فناوری و مزیت های محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت های بیمه استان گیلان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FRMSD01_182

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش نیازهای مشتریان در صنایع مختلف از جمله بیمه، ورود شرکتهای بیمه به موضوعات جدید برای افزایش فروش بیمه ضروری میباشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت بازاریابی استراتژیک بر عملکرد بازار محصول جدید از طریق به کارگیری منابع فناوری و مزیتهای محصول جدید در شرکتهای بیمه استان گیلان میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر26 شرکت بیمه در استان گیلان میباشد که از طریق سرشماری اقدام به توزیع پرسشنامه بین سرپرستان بیمه و معاونین هر شرکت اقدام گشت. تحقیق حاضر برگرفته از مدل کیم و همکارانش در سال 2016است که با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS2 آزموده شد. نتایج نشان داد که (تاثیر قابلیت بازاریابی استراتژیک از طریق به کارگیری منابع فناوری پویا بر تمایز محصول، تاثیر قابلیت بازاریابی استراتژیک از طریق به کارگیری منابع فناوری جاافتاده بر مزیت هزینه، تاثیر به کارگیری منابع فناوری پویا بر تمایز محصول با توجه به نقش تعدیل گر عدم اطمینان محیطی، تاثیر تمایز محصول بر عملکرد بازار محصول جدید) مورد تاییداست. اما تاثیر مزیت هزینه بر عملکرد محصول جدید و تاثیر به کارگیری منابع فناوری جاافتاده را بر مزیت هزینه با توجه به نقش تعدیلگر عدم اطمینان محیطی مورد تایید قرار نگرفت.

نویسندگان

علیرضا عبداللهی چیرانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، رشت ، ایران

ناصر سعادتمند

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، رشت ، ایران

سعید باقرسلیمی

استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی رشت ، ایران