مقایسه میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاقی به ازای مصرف روزانه سیگار در مردان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قزوین در رده سنی 25-40 سال در 5 سال اخیر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NORTHDENT01_020

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: آنتی اکسیدان ها یکی از مکانسیم های دفاعی بدن جهت جلوگیری از تشکیل رادیکال های آزاد و خنثی کردن آنها هستند. دود سیگار نیز یکی از منابع عمده رادیکال های آزاد است که می تواند اثرات مخربی روی سلامت دهان بگذارد. از آنجاکه نقش آنتی اکسیدان ها در سلامت بدن حیاتی است، لذا در این مطالعه میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق در افراد سیگاری نرمال، شدید و غیرسیگاری مورد مقایسه قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه ازنوع تجربی، آزمایشگاهی بود و طی آن 84 نفر از آقایان بین 25-40 سال که در 5 سال اخیر جه معاینه روتین به دانشکده دندانپزشکی قزوین مراجعه کردند، بعنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. از این بین، 28 نفر سیگاری شدید. بیش از یک پاکت سیگار در روز 28 نفر سیگاری نرمال کمتر از یک پاکت سیگار در روز و 28 نفر غیر سیگاری بودند که بزاق آن ها به روش Spitting جمع آوری شد و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاقی آن ها به روش Ferric Reducing Antioxidant Power مورد سنجش قرار گرفت. افرادی که قبلا سیگاری بوده و ترک کرده اند و افرادی که بصورت passive در معرض دود سیگار قرار گرفتند، افرادی که طبق معیار Ramfjord وضعیت پریودنتال نامناسب متوسط تا شدید یا بهداشت دهانی نامناسب با پلاک اسیندکس بالای 25درصد داشتند، افراد دارای بیماری های سیستمیک مانند دیابت، فشارخون، شوگرن یا مصرف داروها ومکمل های غذایی به مطالعه واردنشدند. ازهمه این افراد رضایت نامه کتبی جهت ورود به مطالعه دریافت شد. تمامی داده های جمع آوری شده با نرم افزار آماری SPSS در سطح آماری 0.05 مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: بیشترین میانگین ظرفیت آنتی اکسیدانی نام بزاقی در گروه مردان غیر سیگاری با 0.0598 میکرومول بر لیتر و کمترین آن نیز درگروه مردان سیگاری شدید با 0.038 میکرومول بر لیتر یافت شد. این میانگین در گروه مردان سیگاری نرمال 0.049 میکرومول بر لیتر بدست آمد که اختلاف معنی داری بین گروه ها از این نظر مشاهده نگردید. P> 0.05 نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد که هرچند مصرف سیگار میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاقی را کاهش می دهد ولی براساس آنالیزهای آماری این رابطه معنادار نیست

کلیدواژه ها:

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ، بزاق ، سیگار ، رادیکال آزاد

نویسندگان

محسن رجبعلی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ایران

زهرا علیزاده

استادیار بخش بیماری های دهان فک وصورت، پیشگیری از پوسیدن دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ایران

شاداب صفرزاده خسروشاهی

استادیار بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ایران

حسین پیری

استادیار بیوشیمی بالینی، دپارتمان بیوشیمی و ژنتیک دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ایران

پوریا پاشائی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ایران