ارزیابی میزان تجمع زیستی فلزات سرب و کادمیم در عضله و کبد ماهی ساردین (Dussumieria acuta) در آب های ساحلی بوشهر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRMS01_044

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1398

چکیده مقاله:

ماهیان ساردین از خانواده شگ ماهیان، از جمله ماهیان تجاری و خوراکی هستند که در ابتدای زنجیرههای غذایی دریایی قرار می گیرند. در تحقیق حاضر میزان تجمع زیستی فلزات سرب و کادمیم در بافت هایکبد و عضله خوراکی ماهی ساردین در سواحل بندر بوشهر بررسی شد. نمونه های ماهی توسط تور ترال از آبهای ساحلی صید سپس بر روی یخ نگهداری و به آزمایشگاه منتقل گردید. سپس نمونه ها زیست سنجی وتشریح و بافت های کبد و عضله استخراج و پس از هضم و آماده سازی برای سنجش فلزات استفاده شدند.میزان فلزات با دستگاه ICP-Mass سنجش شدند. بر اساس نتایج میانگین طول کل و طول استاندارد ماهیان به ترتیب 0/6±14 و 0/5±11/95 سانتیمتر بود. بر اساس سنجش میانگین فلز سرب و کادمیم در بافت کبد به ترتیب 0/32±0/85 و ppm 0/4±0/82 به دست آمد که اختلاف معنی داری بین دو فلز در بافت کبد مشاهده نشد (P> 0/05) و میانگین این فلزات در بافت عضله به ترتیب 0/±50/02 ppm و 0/012±0/02 سنجش گردید که بین دو فلز اختلاف معنی دار مشاهده گردید و همچنین اختلاف معنی دار بین دو بافت مشاهده گردید (P<0/05) به طوری که میزان تجمع عنصر در بافت کبد چند برابر بافت عضله بود. بر اساس مقایسه اطلاعات به دست آمده با استانداردهای جهانی مشخص شد که در بافت کبد و عضله ماهی ساردین فلزسرب بیشتر از استاندارهای جهانی WHO, NHMRC, MAFF و کادمیم کمتر از این استانداردها می باشد.

نویسندگان

محمدرضا محمودی فرسنگی

دانشجوی کارشناسی ارشدبیوسیستماتیک جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجید عسکری حصنی

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

آزاد تیموری

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان