تاثیر روابط مشتری و وابستگی متقابل در فرایند بین المللی شدن شرکت (مورد مطالعه: بیمه ایران استان گلستان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET05_010

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تاثیر روابط مشتری و وابستگی متقابل در فرایند بین المللی شدن شرکت (مورد مطالعه: بیمهایران استان گلستان) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی مشتریان شرکت بیمه ایران استان گلستان که تعداد نامشخص می باشد. بر اساس فرمول کوکران،حداقل حجم نمونه آماری 384 نفر با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گردآوریداده های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برایگرد آوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوریاستفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 89 / 0 می باشد.برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادکه روابط مشتری بر وابستگی متقابل تاثیر مثبت و معنی داری دارد، وابستگی متقابل بر فرایند بین المللی تاثیر مثبت ومعنی داری دارد، روابط مشتری بر فرایند بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و وابستگی متقابل در تاثیر روابط مشتریبر وابستگی متقابل نقش میانجی دارد.

کلیدواژه ها:

روابط مشتری ، وابستگی متقابل ، بین المللی شدن شرکت

نویسندگان

محمدحسین احسان فر

استاد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

ابوالقاسم اثنی عشری امیری

استاد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

حسن طاهری راد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل