ارزیابی وضعیت تکتونیکی گنبدهای نمکی منطقه الرستان با استفاده از شاخص های مورفومتری مخروطه افکنه ها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANGE01_022

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1398

چکیده مقاله:

گنبدهای نمکی یکی از اسرارآمیزترین پدیده های زمین شناسی و مورفولوژیکی به حساب می آیند که بخشهای زیادی از زاگرس فارس در برگرفتهاند. گنبدهای نمکی علاوه بر ارزشهای گردشگری و زیست محیطی که دارند، در زمینه بررسی وضعیت تکتونیکی مناطق نیز بسیار حائز اهمیت هستند، بنابراین در این تحقیق به ارزیابی گنبدهای نمکی منطقه الرستان در استان فارس پرداخته شده است. در این تحقیق از روشهای توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. ابتدا با استفاده از Google Earth، مخروط افکنه های اطراف گنبدهای نمکی منطقه شناسایی شده و سپس با استفاده از دو شاخص زاویه جاروب )S( و نسبت عرض به طول )W/L( مخروط ها، وضعیت تکتونیکی گنبد ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی شاخص نسبت عرض به طول مخروطه افکنه برای گنبدهای مورد مطالعه بیانگر این است که در بین گنبدهای نمکی منطقه، گنبد نمکی نمکی با ضریب 85./ دارای بالاترین ضریب )فعال ترین( و گنبد نمکی دهکویه با ضریب 0/39 دارای کم ترین ضریب هستند )کمترین فعالیت(. همچنین از نظر زاویه جاروب نیز گنبد علی آباد با زاویه جاروب 110/5 درجه دارای بالاترین زاویه جاروب )فعال ترین( و گنبد دهکویه با 56/29دارای کمترین زاویه جاروب است. نتایج کلی محاسبه دو شاخص بیانگر این است که گنبد نمکی علی آباد به دلیل اینکه از نظر هر دو شاخص امتیاز بالایی دارد، به عنوان فعالترین گنید محسوب میشود و همچنین گنبد نمکی دهکویه به دلیل اینکه از نظر هر دو شاخص امتیاز کمتری دارد، دارای کمترین فعالیت تکتونیکی است.

نویسندگان

افشان قاسمی

دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدرضا ثروتی

استاد ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

شهرام بهرامی

دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

بهمن رحیم زاده

استادیار زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران