اثر پرتوتابی گاما بر فعالیت غشای میتوکندری، سلامت آکروزوم و یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم گاو پس از انجماد و یخ گشایی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 585

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0692

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثرات پرتوتابی گاما بر فعالیت غشای میتوکندری و سلامت آکروزوم اسپرم گاو پس از انجماد و یخ گشایی وتعیین دز مناسب پرتوتابی، نمونه های اسپرم منجمد در داخل ظرف ازت با دزهای صفر، 0/1، 0/3، 0/5، 0/7 و 0/9 گری پرتوگاماپرتوتابی شد. فعالیت غشاء میتوکندری با استفاده از دستگاه فلوسایتومتر و سلامت آکروزوم با استفاده ازCTC روش سنجش شد. از تست HOST برای ارزیابی سلامت غشای پلاسمایی اسپرم استفاده شد. برای داده های آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری SAS آنالیز شد. طبق نتایج فلوسایتومتری در تمامی نمونه های پرتوتابی شده درصد اسپرم های دارایفعالیت غشاء میتوکندری زیاد افزایش نشان داد و درصد اسپرمهای دارای فعالیت غشاء میتوکندری کم کاهش پیدا کرد(P<0/05) طبق نتایج تست HOST، درصد اسپرم های سالم در نمونه های پرتوتابی شده با دزهای 0/1 و 0/3 گری پرتو گاما تفاوت معنیداری با نمونه شاهد نداشت (P> 0/05) ولی افزایش درصد اسپرم های سالم در نمونه های پرتوتابی شده با دز 0/7 گریمعنی دار بود (P<0/05). پرتوتابی با دز 0/7 گری پرتو گاما درصد اسپرم های سالم را 6 درصد افزایش داد. دزهای کمتر از 0/9 گری گاما تاثیری بر یکپارچگی آکروزوم نداشت (P> 0/05) ولی پرتوتابی با دز 0/9 گری گاما سبب کاهش 6 درصدی اسپرم های دارا اکروزوم سالم شد (P<0/05). با توجه به نتایج این پژوهش پرتوتابی با دز 0/7 گری پرتو گاما می تواند بدون اثرات منفی برسلامت آکروزوم و یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم، سبب افزایش فعالیت غشای میتوکندری شود.

نویسندگان

پروین شورنگ

استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کشاورزی هسته ای

مرضیه حیدریه

استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کشاورزی هسته ای

محسن شرفی

استادیار پژوهشگاه رویان، پژوهشکده علوم تولیدمثل

وحید اسماعیلی

کارشناس پژوهشگاه رویان، پژوهشکده علوم تولیدمثل