تاثیر بکارگیری فناوریهای نوین بر اثر بخشی آموزش درمدارس هوشمند شهراصفهان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MITC04_001

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1398

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات،نقش اساسی را در حوزه های مختلف ایفاء می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شده، حوزه آموزش وپرورش است. هدف ازتحقیق حاضر، بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی آموزش درمدارس 12 است. این پژوهش به دنبال سنجش میزان اثربخشی آموزشی - هوشمند در مراکز آموزشی مدارس مقطع متوسطه در سال تحصیلی 13 است که به کاربرد عوامل فناورانه در کلاس درس بستگی دارد. جامعه آماری پژوهش،تمامی دبیران مدارس متوسطه شهراصفهان بوده است. و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین گردید. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته بامحوریت تبیین تاثیر بکارگیری فناوریهای نوین بر اثر بخشی آموزش درمدارس هوشمند که طی یک فرآیندعلمی بانظرمتخصصین طراحی ونهایی گردیدکه روایی واعتبارآن به صورت علمی بررسی شده ودراین تحقیق ازروش پرسشنامه ،مراجعه به کتابخانه ومطالعه وبررسی سایت های معتبر علمی درمراحل مختلف استفاده شد. سپس پرسشنامه تهیه شده دربین نمونه مورد پژوهش توزیع گردید . سنجش پایاپی ابزار نیز با روش کرونباخ اندازه گیری شد روش پژوهش برای تحلیل داده ها ازآمارتوصیفی واستنباطی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان سطوح ابعاد فناوری اطلاعات (شامل به روزرسانی اطلاعات، بهبودیادگیری و مناسب بودن)با اثربخشی آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

فرنگیس الیاسی

دانشجوی دکترای مدیریت، آینده پژوهی، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان،ایران .

محسن سیستانی

کارشناس ارشد علوم سیاسی ، اداره آموزش وپرورش ناحیه ۲ ،اصفهان،ایران

صادق کرمی

کارشناس ارشدمدیریت اجرایی ،رئیس مرکزعلمی کاربردی بهزیستی.اصفهان .ایران.