بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر روی عملکرد بازاریابی دیجیتال (مورد مطالعه پوشاک هاکوپیان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 771

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB01_005

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

موضوع این پژوهش بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر روی عملکرد بازاریابی دیجیتال می باشد. داده مورد نیاز برای این پژوهش بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و از آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها استفاده شد. برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید. میزان ضریب آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای این پژوهش بزرگتر از 0.7 مشاهده شد که این نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریانی که بیش از یکبار برای خرید به فروشگاه هاکوپیان مراجعه کرده بودند، شد که از این تعداد 82 نفر برای پاسخ به سئوالات انتخاب شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (استفاده از ازمون رگرسیون) بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که اینترنت اشیا بر نرخ دسترسی،نرخ درگیری، تراکنش و هزینه خرید تاثیرگذار است. به واسطه تایید تمامی فرضیات، فرضیه اصلی نیز تایید شد و نتایج حاکی از آن بود که اینترنت اشیاء بر روی عملکرد بازاریابی دیجیتال تاثیرگذار است.

نویسندگان

قدیر فرزانه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار الکترونیک،دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

رحیم قربانی

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

سیدحسین سیداصفهانی

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال