تاثیر گرافن اکسید بر خواص خوردگی و چسبندگی پوشش های هیبریدی آلومینا بر زیرلایه منیزیم AZ91D

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 778

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_231

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

با توجه به کاربرد گسترده آلیاژهای منیزیم در صنایع مختلف، در این مقاله، رفتار الکتروشیمیایی و چسبندگی پوشش های هیبریدی آلومینا/ اکسیدگرافن بررسی شد. به منظور تهیه این پوشش، از رسوب الکتروشیمیایی استفاده شد. بعد از پوشش دادن نمونه ها برای تشکیل فاز میانی AI12Mg17 تغییر درصد حجمی نانو ذرات اکسیدگرافن در مقادیر 0/5، 1 و 2 به عنوان متغیر فرایند انتخاب شد. برای بررسی تشکیل فازها تحت آنالیز پراش پرتوایکس قرارگرفته و برای بررسی مورفولوژی نمونه های پوشش داده شده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی پوشش های هیبریدی در محیط محلول آب دریا توسط دستگاه پتانسیواستات مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که با افزایش درصد حجمی نانو ذرات گرافن اکسید در برخی از نقاط ترک در پوشش کمتر می شود. چسبندگی پوشش ها با افزایش گرافن اکسید بهبود پیدا کرد که امکان دارد به دلیل تشکیل فاز میانی و اثر پلزنی توسط گرافن اکسید را دارد. قابل ذکر است که نتایج آزمون خوردگی نشان می دهد که میزان خوردگی منیزیم با حضور پوشش های هیبریدی آلومینا- اکسیدگرافن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. با افزایش درصد حجمی نانو ذرات، میزان مقاومت به خوردگی در این محلول خورنده افزایش می یابد

نویسندگان

رضا عسکرنیا

کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

بهروز قاسمی

دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان