ارزیابی سطح پلاسمایی CCL-27 و میزان بیان ژن CCR-10 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 321

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSC16_103

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1398

چکیده مقاله:

مولتیپل اسکلروزیس ( MS) یک بیماری نورودژنراتیو پیچیده است. تعداد زیادی از سلول های ایمنی از جمله سلول های T در ایجاد این بیماری نقش دارند. سایتوکاین ها و کموکاین های پیش التهابی برای عبور لنفوسیت ها از سد خونی-مغزی ضروری هستند. کموکاین CCL-27 به عنوان یک کموکاین التهابی در لانه گزینی سلول های T به ناحیه التهاب در این بیماری اهمیت دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح CCL-27 و گیرنده ی آن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است. روش تحقیق : 40 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و 40 فرد سالم در این مطالعه شرکت کردند. سطح پلاسمایی CCL-27 با روش الیزا ساندویچ ارزیابی شد و میزان بیان ژن CCR-10 با روش Real-time PCR بررسی شد. یافته ها: سطح پلاسمایی CCL-27 در بیماران MS به طور معناداری نسبت به افراد سالم پایین تر بود(.( P<0.001 میزان بیان ژن CCR-10 بین بیماران MS و گروه کنترل اختلاف معناداری نداشت .(P=0.327 نتیجه گیری: سطح CCL-27 در بیماران MS در مقایسه با افراد سالم پایین تر بود. این نتیجه در بررسی ارتباط سلول های ایمنی پوست و پاتوژنز بیماری MS اهمیت می یابد.

نویسندگان

بهاره کاردیده

کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

زهرا صمیمی

کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مهدی تقدسی

استادیارگروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران