پیش بینی استرس ادراک شده بر اساس سرمایه های روانشناختی و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر شیراز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 667

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSC16_091

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1398

چکیده مقاله:

هدف: پیش بینی استرس ادراک شده بر اساس سرمایه های روانشناختی و ناگویی هیجانی در بیماران ام اس شهر شیراز انجام شد.روش: طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. نمونه های پژوهش شامل86 نفر از بیماران ام اس شهر شیراز بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات آزمودنی ها پرسش نامه مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ، مقیاس سرمایه روانشناختی و مقیاس استرس ادراک شده کوهن را تکمیل کردند.تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی در سه بخش ویژگی های جمعیت شناختی، آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت که در بخش ویژگی های جمعیت شناختی، توزیع جنسیت، تحصیلات، رده های سنی و وضعیت تاهل افراد در نمونه مورد بررسی بر حسب فراوانی و درصد و نمودار پرداخته شد و در بخش آمار توصیفی جهت توصیف شاخص های پراکندگی و مرکزی متغیرهای پژوهش از میانگین، انحراف استاندارد، حداقل نمره و حداکثر نمره استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی جهت بررسی و آزمون فرضیات پژوهشی از ضرب همبستگی گشتاور پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردید ونتایج حاصل از آزمون های مورد استفاده در سطح معنی داری 05/ و 01/ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد استرس ادراک شده با خودکارآمدی، امید، تاب آوری، خوش بینی و سرمایه های روانشناختی کل رابطه معکوس و معنی داری بدین معنا که با افزایش یک متغیر از میزان متغیر دیگر کاسته می شود. همچنین استرس ادراک شده با دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات و ناگویی کل رابطه مستقیم و معنی داری دارد. مولفه خودکارآمدی، استرس ادراک شده دربیماران را پیش بینی می نماید و در نهایت نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مولفه های دشواری در تشخیص احساسات و تفکر با جهت گیری خارجی قادر به پیش بینی استرس ادراک شده بیماران می باشند.