بررسی اثربخشی لیزر پرتوان Nd:YAG و ورزش درمانی بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 863

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONSPORT01_023

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1398

چکیده مقاله:

استئوآرتریت زانو از شایعترین بیماری های عضلانی اسکلتی بوده که غالبا سالمندان را هدف قرار می دهد.این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی لیزر پرتوان Nd:YAG در کاهش درد و بهبود عملکرد مبتلایان به استئوآرتریت زانو در مقایسه با فیزیوتراپی انجام گرفته است.روش ها:در این کارآزمایی بالینی تصادفی که طی سالهای 1395- 1396 اجراء شد ، 60بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو شرکت داشتند و با تخصیص تصادفی به دوگروه لیزردرمانی پرتوان ودرمان های متداول فیزیوتراپی تقسیم شدند. مداخلات درمانی طی10 جلسه همراه با ورزش درمانی برای دو گروه انجام گردید.کلیه بیماران قبلوبعد مداخلات درمانی از نظر شدت درد ، دامنه فلکسیون زانو ، آزمون های عملکرد ی و پرسشنامه (WOMAC) Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index مورد ارزیابی قرارگرفتند.جهت آنالیز درون گروهی از Wilcoxon Test و Paired t-Testو برای مقایسه تفاوت های بین دو گروه از آزمون های Mann-Whitney و Independent Sample T Test استفاده شد.یافته ها:نتایج این مطالعه بین کلیه مقادیر قبل وبعد از مداخله اختلافات معناداری (0001/0= P ) در هریک از گروه ها نشان داد.هم چنین مقایسه بین گروه های درمانی مبین وجود تفاوتهای معنادار درمتغیر های شدت درد (0001/0= P ) ، بخش عملکرد (006/0= P) و امتیاز کلی پرسشنامه WOMAC (03/0= P) بود. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از تاثیر معنا دارپروتکل لیزر درمانی پرتوان در بهبود درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو در مقایسه با روش های فیزیوتراپی است.

نویسندگان

آذر معزی

هیات علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترای فیزیوتراپی

احمد نظری

هیات علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران متخصص پزشکی ورزشی