مدلسازی الگوی یکپارچه خمیری گرانرو

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOTEC04_134

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله یک الگوی یکپارچه خمیری-گرانرو برای توصیف رفتار تنش-کرنش وابسته به زمان مصالح رسی و ماسه ای ارائه شده است. خزش یکی از پدیده هایی است که در ارتباط با رفتار وابسته به زمان مصالح ژئوتکنیکی مشاهده میشود. در مدل حاضر فرض شده است که کرنش های کل متشکل از دو قسمت کرنش های برگشت پذیر و وابسته به زمان یا گرانرو است. کرنش های الاستیک از قانون هوک پیروی میکنند و برای محاسبه کرنشهای گرانرو یک قانون جریان ناهمراه به کار گرفته میشود. ابتدا با استفاده از قانون خزش نیمه لگاریتمی الگو به صورت یک بعدی بیان میشود و سپس با استفاده از تئوری پرزینا و یک قانون سخت شوندگی الگو را به حالت سه بعدی توسعه میدهیم.ضمنا در الگوریتم الگوی رفتاری از یک روش ضمنی استفاده شده است. در انتها الگوی معرفی شده با داده های آزمایشگاهی حاصل از آزمونهای خزش سه محوره مورد آزمون و صحت سنجی قرارگرفت. مقایسه خروجی الگو با نتایج آزمایشگاهی عالوه بر توانایی خوب الگو در شبیه سازی رفتار وابسته به زمان مصالح رسی و ماسهای بلکه همگرایی و دقت بالای روش ضمنی به کارگرفته را نیز نشان میهد.

نویسندگان

حسین ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس،

مرتضی احمدی

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

احسان طاهری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس،