استفاده از آنتولوژی ھا برای مدلسازی موثر دانش و بازیابی اطلاعات

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

507

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMM02_029

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1398

چکیده مقاله:

افزایش چشمگیر در استفاده از برنامھ ھای کشف دانش نیاز مند این است کھ کاربران نھایی قادر باشند درخواست ھای جستجوی پایگاه داده پیچیده برای بازیابی اطلاعات بنویسند. چنین کاربرانی نھ تنھا انتظار دارند نھ تنھا بھ پیچیدگی ساختاری پایگاه ھای اطلاعاتی پیچیده تسلط داشتھ باشند بلکھ رابطھ معنایی بین داده ھای ذخیره شده در پایگاه ھای اطلاعاتی را نیز درک کنند.برای غلبھ بر چنین مشکلاتی، محققان بر روی بازنمایی دانش و تولید درخواست ھای تعاملی از طریق آنتولوژی با تاکید ویژه بر بھبود سطح مشترک بین دادهھا و درخواست ھای جستجو بھ منظور نزدیک کردن نتیجھ بھ نیازھای تحقیقاتی کاربران متمرکز شده اند.این مقالھ با بحث بر روی تکنیکھا و روش ھای بازیابی اطلاعات مبتنی بر ھستی شناسی و در نظر گرفتن جنبھ ھای مدل سازی ھستی شناسی، پردازش و ترجمھ دانش ھستیشناسی بھ درخواست ھای جستجوی پایگاه داده، قصد دارد از رویکردھای بازیابی اطلاعات مبتنی بر آنتولوژی استفاده کند.ھمچنین بھ طور گسترده بھ مقایسھ روش ھای انتقال ھستی شناسی بھ پایگاه داده و نگاشت بھ لحاظ داده ھای از دست رفتھ و معناشناسی، نقشھ برداری ساختاری و قابلیت کاربرد دانش دامنھ ای می پردازد. نتایج تحقیق، پیشنھادھا و چالش ھای آینده مطرح شده در این مقالھ میتواند پلی برای شکاف بین آنتولوژی و مدل ھای رابطھ ای جھت ایجاد درخواست ھای جستجوی دقیق با استفاده از آنتولوژی ھا ایجاد کند.علاوه بر این، مقایسھ ای بین بازیابی اطلاعات مبتنی بر آنتولوژی مختلف، روش ھای نگاشت پایگاه داده بھ آنتولوژی و آنتولوژی بھ پایگاه داده، مرجعی برای افزایش قابلیت ھای جستجو در سیستم ھای مدیریت اطلاعات پر بار ارایھ می کند.

نویسندگان