برآورد ضریب زبری مانینگ و تخمین دقت آن با استفاده از داده برداری میدانی (مطالعه موردی: رودخانه لاسم)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC03_010

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1398

چکیده مقاله:

مدیریت بهینه منابع آب برای توسعه پایدار جوامع بشری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. اهمیت این موضوع در کشورهایی که با معضل کم آبی مواجه هستند، دوچندان است. برآورد مناسب دبی جریان آبراهه ها که از منابع آبهای سطحی هستند، یکی از ارکان این مدیریت میباشد. در این خصوص رابطه مانینگ سالهاست، که در سطح وسیع توسط مهندسان آب مورد استفاده قرار میگیرد. رابطه مانینگ به علت سادگی و درجه دقت قابل قبول از پرکاربردترین معادله های تحلیل مقاومت جریان میباشد. یکی از مهمترین پارامترهای این معادله ضریب زبری است که باید به صورت دقیق و محاسبه شده وارد معادله شود. روشهای مختلفی برای برآورد ضریب زبری مانینگ ارائه شده است، که برای شرایط خاص هر رودخانه باید ارزیابی شوند. در این تحقیق با استفاده از سه روش رابطه های تجربی، جدول های تعیین ضریب زبری و نتایج واقعی محاسبه شده براساس دبی، سطح مقطع واقعی برای دو مقطع رودخانه لاسم برآورد شده است. مقایسه نتایج واقعی و تجربی نشان می دهد که روش های گارد و راجو و سابرامانیا نتایج قابل قبولی را برای برآورد ضریب زبری مانینگ (n) ارائه می دهند. لذا میتوان به منظور تخمین پارامترهای هیدرولیکی در سایر مقاطع این رودخانه از این روابط بهره برد.

نویسندگان

حسین افضلی مهر

استاد گروه آب و سازهای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

ساناز هادیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

احسان شهیری طبرستانی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

علی عیدی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران