بررسی تاثیر مدگرایی بر قصد خرید مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی شخصیت مراکز خرید، کیفیت خدمات و محصولات، و ارزش خرید مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های صنعت چرم در استان تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 560

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NNCBM02_060

تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1398

چکیده مقاله:

مد و مدگرایی پدیده ای است که کمابیش از میان همه اقشار جامعه وجود دارد. رفتار خرید مد در برگیرنده فعالیت ها و روابط بین فردی مستقیم و غیر مستقیم پیچیده و پویایی است که در جریان فرایند خرید مد روی می دهند. و باعث لذت بردن مصرف کنندگان از خرید می گردد که در بلندمدت به بهبود فروش کمک می کند. بازار محصولات چرمی یکی از مهم ترین و پردرآمدترین بازارهای مصرفی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از مناطق مختلف دنیا به شار می شود. علیرغم وجود این بازار بزرگ، دانش بازاریابی در زمینه مد در عرصه محصولات چرمی در ایران رشد و توسعه چندانی نیافته است. با توجه به ضرورت مساله ذکر شده، دراین تحقیق درصدد آن هستیم تا به بررسی ارتباط میان مدگرایی با پاسخ های رفتاری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی شخصیت مراکز خرید، کیفیت خدمات و محصولات، و ارزش خرید در فروشگاه های صنعت چرم استان تهران بپردازیم. مدل پژوهش براساس مطالعه میچون و همکاران 2015 بنا گردید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان برندهای چرم در شهر تهران می باشد که در بهار 1396 از محصولات این برندها خریداری کرده اند. به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از 400 مشتری نمونه گیری به عمل آمد. در نهایت و پس از تحلیل عاملی، که سازه های پیشنهادی محقق مورد تایید قرار گرفت و در مدل باقی ماند. بر مبنای تجزیه وتحلیل مسیر انجام شده، 4 فرضیه مطروحه تایید گردید مدل پیشنهادی محقق نیز با اعتبار بالایی تاییدشد.در نهایت هم باتوجه به فرضیات رد یا تایید شده پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی برای مدیران و محققین ارائه گردید.

نویسندگان

شادان وهاب زاده

استادیار عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ایران

ساویز واحدی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال تهران ایران