درمان غیرتهاجمی تنگی آترواسکلروتیک پیشرفته در شریان کاروتید خرگوش با استفاده از تابش دهی امواج فراصوتی ترکیبی دو فرکانسه کم شدت

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 365

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-18-4_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: در این مطالعه برای اولین بار اثر تابش دهی امواج فراصوتی ترکیبی دو فرکانسه کم شدت 1MHz و 150KHz بر پلاک فیبرولیپیدی ریزرگدار در کاروتید مشترک مدل خرگوش بررسی شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی کاروتید مشترک 17 راس خرگوش تحت آسیب برون رگی با نیتروژن مایع قرار گرفته و سپسهمه خرگوشها به مدت 8 هفته، غذای پر کلسترول (1/5 درصد) مصرف کردند. پس از 8 هفته خرگوش ها به طور تصادفی به سه گروه A:تغذیه پرکلسترول (n=7) و بررسی در هفته هشتم، B: کنترل و قطع کلسترول (n=5) و بررسی در هفته دوازدهم و C: تابش دهی امواج فراصوتی ترکیبی دو فرکانسه کم شدت و قطع کلسترول (n=5) و بررسی در هفته دوازدهم تقسیم شدند. جریان حجمی و سرعتمتوسط خون با تصویربرداری فراصوتی داپلر رنگی و میانگین ضخامت دیواره و درصد تنگی سطح مقطع لومن با دو روش تصویربرداری فراصوتی B-mode و بافت شناسی در محل تنگی شریان کاروتید بررسی شدند. نتایج: تحلیل آماری داده ها نشان دهنده کاهش معنی دار فشار پیک سیستولیک، فشار متوسط و سرعت متوسط خون، میانگین ضخامت دیواره و درصد تنگی سطح مقطع لومن شریان و همچنین افزایش معنی دار فشار پیک دیاستولیک و جریان حجمی خون در خرگوش های گروه C نسبت به گروه A و B بود (P<0/05). نتیجه گیری: فروریزش تشدید شده حفره های صوتی ناشی از تابش دهی امواج فراصوتی ترکیبی دو فرکانسه کم شدت موجب لیپولیز، ترومبولیز و تخریب محتوای فیبرولیپیدی و ریزرگ ها در پلاک شده و در نتیجه باعث گشاد شدن موثر سطح مقطع لومن در ناحیه تنگی می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین مهراد

دانش آموخته دکترای فیزیک پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

منیژه مختاری دیزجی

استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

حسین قناعتی

استاد، گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات رادیولوژی مداخله ای و تصویربرداری پیشرفته، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران