بررسی ترکیب و میزان زباله های تولیدی شهر کاشان در سال 1388

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 404

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-15-3_013

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی بی توجهی به مدیریت مواد زاید جامد است. تنوع کمی و کیفی ترکیبات زباله، توسعه بی رویه شهرها و عدم تکنولوژی مناسب دفع، باعث ایجاد مشکلات ویژهای شده است که رفع آنها با بررسی دقیق و هماهنگی علم و تجربه در قالب یک مدیریت صحیح امکان پذیر است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در بازه زمانی 12 ماه از ابتدای سال 1388 بر روی زباله های شهر کاشان انجام شد. هر ماه یک نمونه به صورت تصادفی برطبق دستور العمل استاندارد برداشته شده و آنالیز فیزیکی انجام گرفت.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که شهر کاشان روزانه بهطور متوسط 185 تن زباله دارد که حدود 75/5 درصد آن را مواد فساد پذیر تشکیل می دهد. متوسط سرانه ی تولید روزانه زباله 638 گرم به ازای هر نفر در روز و متوسط چگالی زباله در ایستگاه انتقال 194 کیلوگرم بر متر مکعب بود. آهن فراوانترین فلز اندازهگیری شده در شیرابه زباله بود.نتیجه گیری: بررسی کمی زباله های شهر کاشان نشان داد که درصد بالایی از زباله به مواد فساد پذیر و بعد از آن پلاستیک و سپس به کاغذ و کارتن اختصاص دارد. با توجه به اینکه پیشگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی مواد زاید جامد در اولویت بوده و این امر بااعمال روش های مدیریتی مناسب به دست می آید، لذا آموزش همگانی جهت تفکیک زبالهها در مبدا، کاهش حجم زباله تولیدی و در پی آن کاهش حجم شیرابه و نحوه ی صحیح بازیافت، جمع آوری و دفع زباله توصیه می گردد.

نویسندگان

ناصر محرم نژاد

استادیار، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

قاسمعلی عمرانی

استاد، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

امیرحسین جاوید

دانشیار، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

غلامرضا مصطفایی

دانشجوی دکتری رشته مدیریت محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران