بررسی اثرات ال آرژنین بر تغییرات مورفومتریک روده کوچک در موش بزرگ آزمایشگاهی با سوختگی درجه دو

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 300

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-12-1_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف : عملکرد، یکپارچگی و سد مخاطی روده ی کوچک بعد از سوختگی دچار اختلال می شود و در نهایت به دلیل انتقال باکتریاییاز فضا ی روده ی کوچک به جر یان خون منجر به سپ تیسمی و مرگ می شود. با توجه به اثرات مفید ال- آرژنین (پیش ساز اکسد نیتریک) درروند ترمیم زخم سوختگی، هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثرات ال- آرژنین در جلوگیری از تغییرات مورفومتریک روده ی کوچک درموش بزرگ آزمایشگاهی با سوختگی درجهی دوپوستی است.مواد و روش ها: در این پژوهش از 24 راس موش بزرگ آزما یشگاهی نر بالغ با وزن 270-250 گرم در سه گروه کنترل ، سوختگی و سوختگی+ ال- آرژنین استفاده شده است. بعد از بیهوشی و تراشیدن موهای پشت آنها، مساحت معینی (5x3/5cm) از پوست پشتحیوانات به مدت 8 ثانیه در معرض آب 95 درجه سان تیگراد قرار گرفت و سوختگ ی مرطوب ایجاد شد . به موش های گروه سوم در روزها یاول، سوم و پنجم بعد از سوختگ ی روزانه 100mg/kg ال- آرژنین به صورت داخل صفاقی تزریق گردید. در روز هفتم از قسمت ابتد ایی روده ی کوچک همه گروه ها نمونه برداشته شد و در داخل فرما لین 10 درصد قرار گرفت . پس از ثابت کردن نمونه ها و تهیه ی لام هایی بارنگ آمیزی هماتوکسیلین- ایوزین، طول پرزهای روده ی کوچک ، قطر روده، قطر لومن روده، ضخامت لا یه عضلانی و عمق کریپت روده ای باکمک میکروسکوپ نوری مجهز به قطعه ی چشمی مدرج محاسبه شد . برای ارزیابی داده های خام از برنامه ی نرم افزاری SPSS 11.5 و آزمون ANOVA یک طرفه و آزمون توکی استفاده شد. نتایج: تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که طول پرزها و عمق کر یپت روده ی کوچک در موش های گروه سوختگی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل و گروه ی که ال- آرژنین در یافت کرده بودند کاهش یافته بود . ساختار مخاط روده ی کوچک در گروه در یافت کننده ال- آرژنین تقریبا مشابه گروه کنترل بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ال- آرژنین از طریق ساز و کارهای ناشناخته سبب جلوگیری از کوچک شدن و تغییرات مورفومتریک مخاطروده ی کوچک در سوختگی شده بود و سبب حفظ ساختار آن در طی سوختگی شده است.

نویسندگان

مجتبی کریمی پور

دانشیار گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

احسان صبوری

استادیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

امراله روزبهی

استادیار گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج