بررسی اثر عصاره متانولی گیاه سیر بر روی میزان ترشح اسید و پپسین معده در موش صحرایی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 218

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-10-4_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: سیر به طور وسیعی در جوامع دنیا و به ویژه جامعه ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از افرادی که التهاب و یا زخم معده دارند بر این باورند که با مصرف این گیاه در رژیم غذایی خود بر میزان ناراحتی شان افزود می شود. لذا با توجه به تعیین نقش دارویی سیر در درمان و پیشگیری انواع بیماری ها که باعث استفاده روزافزون از این گیاه در ایران و جهان شده است، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آن بر میزان ترشح اسید و پپسین معده انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی دو گروه 12 تایی موش صحرایی (Rat) انجام شد. (گروه کنترل و گروه سیر) حیوانات را به دنبال بیهوش کردن با تزریق داخل صفاقی 50mg/kg تیوپنتال سدیم (نسدونال) تراکیوستومی، لاپاراتومی و گاسترودیودنوستومی نموده و از طریق مجرای گاسترودیودنوستوم عصاره گیاه سیر با دوز 100mg/kg به گروه سیر داده شد. ترشحات معده به روش wash out با یک بار شستشوی ترشحات به بیرون (لاواژ) به دست آمد که شامل دو مورد، پایه اول ( 15 دقیقه بعد از رفع استرس) و پایه دوم ( 30 دقیقه بعد از رفع استرس) می باشد. اسید ترشحات لاواژ شده به روش تیتریمتری بر حسب میکرومول اسید در 15 دقیقه و پپسین این ترشحات بر حسب میکروگرم پپسین در 15 دقیقه، به روش Anson اندازه گیری شد. نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره گیاه سیر میزان ترشح اسید معده را در هر دو پایه اول و دوم نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش می دهد (p<0/001) ولی تاثیری بر میزان ترشح پپسین معده در پایه های اول و دوم نداشت (p> 0/05). افزایش میزان ترشح اسید معده ارتباطی با جنس موش مورد آزمایش نداشت و تفاوتی بین موش های نر و ماده مشاهده نشد. نتیجه گیری: گیاه سیر سبب افزایش ترشح اسید معده در موش صحرایی شده و تاثیری بر میزان ترشح پپسین معده در این حیوان ندارد.

نویسندگان

مهرداد شهرانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

محمود رفیعیان

استاد گروه فیزیوفارماکولوژی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

هدایت اله شیرزاد

دانشیار گروه ایمونولوژی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرتضی هاشم زاده

دانشیار گروه ژنتیک مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد