بررسی تاثیر کلریدکادمیم بر رشد و نمو حلزون گوش داخلی جنین موش سوری

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-6-2_001

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به میزان وسیع کادمیم در جوامع صنعتی و وجود آن در منابع غیرصنعتی همچون غذا و آب، نوشابه ها و سیگار و همچنین وجود گزارشاتی مبنی بر تاثیر تراتوژنیک آن، مطالعه ای جهت بررسی تاثیر کلرید کادمیم بر روی رشد و نمو حلزون گوش داخلی جنین موش سوری انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تجربی بر روی 30 موش سوری نژاد blab/c صورت گرفت. نمونه ها در سه گروه کنترل، آزمایشی I و آزمایش II تقسیم گردیدند. به گروه های آزمایشی کلرید کادمیم محلول در آب مقطر به ترتیب با دوزهای 3mg/kg و 5mg/kg به صورت داخلی صفاقی در روز نهم بارداری تزریق گردید. گروه کنترل فقط آب مقطر دریافت کرد. در روز پانزدهم حاملگی ابتدا موش ها را با اتر بیهوش کرده و بعد از خارج کردن جنین ها در فیکساتیو بوین قرار داده شده و بعد از طی مراحل پاساژ بافت و تهیه قالب های پارافینی از آن ها مقاطع عرضی به صورت سریال تهیه گردید. نمونه ها با رنگ هماتوکسیلین و ایوزین رنگ آمیزی شدند. پس از بررسی های مورفومتریک بخش های مختلف حلزون گوش داخلی، داده های خام به روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست شیف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نویسندگان

امراله روزبهی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گروه آناتومی

محمدعلی اطلسی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه آناتومی