بررسی 3000 نمونه پاپ اسمیر در زنان متاهل جنوب شهر تهران طی سال های 77-1376

سال انتشار: 1378
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 278

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-3-3_005

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به شیوع متفاوت بدخیمی گردن رحم و عدم اطلاع از وضعیت آن در منطقه و به منظور تعیین سیتوپاتولوژی دهانه رحم، این تحقیق بر روی بیش از سه هزار نمونه پاپ اسمیر در زنان متاهل جنوب شهر تهران طی سال های 77-1376 انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی مقطعی صورت پذیرفت و حجم نمونه براساس اطمینان 95 درصد، شیوع 2 درصد ومیزان خطای 0/5 درصد برآورد شد و از روی فهرست به هنگام زنان متاهل شهر ری با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعیین گردید. پاپ اسمیر به وسیله دستیاران آموزش دیده تهیه و با روش رنگ آمیزی گرم (gram) نوع ضایعات به ویژخ شیوع دیسپلازی در نمونه ها بررسی و نقش عوامل مختلف در بروز ضایعات تعیین گردید. یافته ها: در 3070 نمونه مورد بررسی سرطان گردن رحم وجود نداشت و دیسپلازی در 0/5 درصد، التهاب در 92 در صورت موارد و خون ریزی در 13 درصد گزارش شد و 6 درصد نمونه ها بدون ضایعه بود. افزایش سن و وضعیت اقتصادی پایین در بروز دیسپلازی نقش داشته است (P<0/01) سایر عوامل در بروز ضایعات دارای نقش موثر آماری نبودند.نتیجه گیری: شیوع دیسپلازی در جامعه مورد بررسی در حد پایین می باشد ولی شیوع التهاب در حد نگران کننده ای است. بنابراین، تحقیقات برای شناخت علت یا علل به وجود آورنده آن و نیز تحقیق برای تعیین میزان قدرت پاپ اسمیر در تشخیص سرطان گردن رحم توصیه می گردد.

نویسندگان

ابوالفضل مهدیزاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، گروه زنان و زایمان

عبدالرسول اکبریان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، گروه زنان و زایمان

ترانه مغازه ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، گروه زنان و زایمان