هندوانه، میزبان جدید و مهم ویروس پیچیدگی برگ کنجد در استان کرمان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PPC01_185

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1398

چکیده مقاله:

جنس Turncurtovirus یکی از جنسهای خانواده Geminiviridae است و اعضای آن توسط زنجرک Circulifer haematoceps ( Cicadellidae) به روش پایا و گردشی منتقل میشوند. تنها گونه قطعی این جنس، ویروس پیچیدگی برگ شلغم (Turnip curly top virus, TCTV) است. گونه غیرقطعی ویروس پیچیدگی برگ کنجد ( sesame curly top virus, (SeCTV در سال 2018 با استفاده از تلفیق دو روش تکثیر به روش دایره غلطان و واکنش زنجیره ای پلیمراز از زنجرکهای C. haematoceps از استان کرمان معرفی شده است. پس ازآن کنجد به عنوان میزبان طبیعی این ویروس معرفی شد. در پائیز 1397 نمونه های هندوانه با علائم پیچیدگی و بدشکلی، از شهرستانهای رودبار جنوب، کهنوج و جیرفت جمع آوری گردیدند و سپس استخراج دی انای با روش CTAB انجام شد. بررسی آلودگی نمونه ها به ویروس فوق با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی TCTV-F و LH-F-2 و واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام و متعاقب آن آلودگی گیاهان با تکثیر و تعیین توالی قطعه 949 جفت بازی تائید شد. نتایج حاصل ازتعیین ترادف نوکلئوتیدی قطعه فوق نشان داد که این جدایه به میزان 96 درصد با سایر جدایه های ویروس پیچیدگی برگ کنجد واقع در بانک جهانی ژن شباهت دارد. با توجه به نتایج فوق، هندوانه به عنوان یک میزبان جدید و مهم این ویروس معرفی میگردد. با توجه به درصد بالای آلودگی هندوانه و همچنین گستردگی سطح زیر کشت انواع کدوئیان در ایران، تحقیقات بیشتری جهت تعیین میزان پراکنش این ویروس در سایر نقاط کشور، شناسایی دیگر میزبانهای این ویروس، اثبات بیماریزایی ویروس و مطالعه ساختار ژنوم آن در دست انجام است.

نویسندگان

خدیجه سالاری

بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

جهانگیر حیدرنژاد

بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسین معصومی

بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

وحید حسنوند

بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان