بررسی میزان آگاهی دانشجویان ترم آخر و دندان پزشکان عمومی شهر همدان (ایران) در مورد دارو های مورد مصرف در درمان های دندان پزشکی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 410

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMDS-35-4_001

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه:روزانهشمارزیادیازافرادجامعهتحتدرمان های دندانپزشکیقرارمی گیرند و برحسب نیاز داروهای مختلفی توسط دندانپزشک تجویز می شود،کهشماریازاینافراددارایبیماری های سیستمیکگوناگونیهستند، دندانپزشک باید اطلاعات کافی نسبت به داروهایی که تجویز می کند و داروهایی که بیماران با مشکلات سیستمیک مصرف می کنند داشته باشد. هدف تحقیق بررسی میزان سطح آگاهی دانشجویان و دندانپزشکان عمومی سطح شهر همدان در زمینه دارو های مورد مصرف در درمان های دندانپزشکی و مقایسه آنها با یکدیگر بود. موادوروش ها:در این مطالعه مقطعی و توصیفی، میزان اطلاعات دندانپزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی در مورد دارو های مورد مصرف در درمان های دندانپزشکی بررسی گردید. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی شد و تعداد 154 نفر از دانشجویان سال آخر دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی پرسشنامه مزبور را تکمیل نمودند. در پرسشنامه راجع به اطلاعات دموگرافیک، میزان آگاهی دندانپزشکان و منابع اطلاعاتی عمده آنان پرسش به عمل آمده بود. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به دست آمده در نرم افزار آماری SPSS با ویرایش 16 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری شامل کای دو، من-ویتنی و آزمون t-test دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‎ها:نتایج به دست آمده نشان می دهد که دانشجویان ترم آخر نسبت به دندانپزشکان عمومی به سوالات بیشتری در زمینه آگاهی از داروهای مورد مصرف در درمان های دندانپزشکی پاسخ داده اند (96/64 درصد در مقابل 73/56 درصد 001/0P<). ارزیابی میزان آگاهی از دارو های مورد مصرف در درمان های دندانپزشکی نشان داد که وضعیت دانشجویان ترم آخر بطور معنی داری بهتر از دندانپزشکان عمومی بود به طوری که در 9/94 درصد از موارد وضعیت آگاهی دانشجویان ترم آخر نسبتا مطلوب و مطلوب بود درحالی که این میزان در مورد دندانپزشکان عمومی 3/83 درصد بود. نتیجه گیری:میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در مورد داروهای مورد مصرف دندانپزشکی در حد متوسط می باشد. ارتباط معکوسمیانپیشینهکارونمرهآگاهینشانگراینموضوع استکهاطلاعاتدندانپزشکانباافزیش پیشینهکاربهروزنشده ودراینزمینهپیگیریجدیوجودندارد.اینمسالهنیازبهدوره هایبازآموزیبرایدندانپزشکانپیرامون داروهای مورد مصرف در دندانپزشکی را مشخص می‎نماید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه احمدی متمایل

استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

سیاوش معصومی

دندانپزشک

حمیدرضا عبدالصمدی

دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

قدرت اله روشنایی

استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Katzung B, Masters S, Trevor A. Basic and Clinical Pharmacology. ...
 • Sepehri Gh.R, Dadolahi Y. Characterization of drug prescribing practices among ...
 • Salehi MR, Izadi N. Awareness and practice of Isfehan general ...
 • de Jong KJ, Oosting J, Peters GJ, Abraham-Inpijn L. Detecting ...
 • Bavitz JB. Emergency management of hypoglycemia and hyperglycemia. Dent Clin ...
 • Malamed SF. Managing medical emergencies. J Am Dent Assoc 1993; ...
 • Saef  SH. Assessment of the medical emergency. Dent Clin North ...
 • Fast TB, Martin MD, Ellis TM. Emergency preparedness: A survey ...
 • Malamed SF. Medical Emergencies in the Dental Office. 6th ed. ...
 • Arian F. Drug interaction in dentistry and oral and maxillofacial ...
 • Hashemipour M, Baharlooei Kh, Mohammadi A. Iranian dentits knowledge of ...
 • Lauber C, Saranjeevs L, Michael G, Miler H, Kevin M, ...
 • Thompson SA, Davies J, Allen M, Hunter ML, Oliver SJ, ...
 • Demirbas F, Gjermo PE, Preus HR. Antibiotic prescribing practices among ...
 • Al-Homrany MA, Irshaid YM. Pharmacoepidemiological study of prescription pattern of ...
 • Dar-Odeh NS, Abu-Hammad OA, Khraisat AS, E Maaytah MA, Shehabi ...
 • Hashemipour M, Korki MR. Antibiotic prophylaxis for bacterial endocarditis: A ...
 • Rehan HS, Singh C, Tripathi CD, Kela AK. Study of ...
 • Manijot A, Dhore W, Vanheusden A, Van Nieuwenhuysen JP. Antibiotic ...
 • Murit A, Morse Z. Dental antibiotic prescribtion in Fijian adults. ...
 • Epstein J, Chong S, Nhu D. A survey of antibiotic ...
 • Cerletti-knusel DC, Hoffmann A, Lambrecht JT, Flúckiger U, Zimmerli W. ...
 • ChitSazi MT, PourAbbas R. Knowledge of the dentists who practice ...
 • نمایش کامل مراجع