بررسی دانش، نگرش و پذیرش دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد و عوامل موثر بر آن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSMED20_261

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: عملکرد مبتنی بر شواهد به معنای تصمیم گیری براساس شواهد علمی ثابت شده در کنار توجه به منافع و ترجیحات بیمار است که از آن به عنوان استاندارد طلایی برای ارائه مراقبت های بهداشتی ایمن یاد می شود. ارائه مراقبت براین اساس می تواند منجر به ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری و مامایی گردد و از آن جا که بخشی از این مهارت را پرستاران و ماماها در زمان تحصیل خود به دست می آورند، دانستن چگونگی دانش، نگرش و پذیرش آنها به این موضوع حائز اهمیت است. لذا، با توجه به مطالعات محدود در این رابطه، مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح دانش، نگرش و پذیرش دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد و عوامل موثر بر آن اجرا گردید. مواد و روشها: مطالعه توصیفی حاضر روی 124 دانشجوی پرستاری و مامایی×دانشگاه علوم پزشکی قزوین و در سال 2018 انجام شد. دانشجویان در این مطالعه به صورت دردسترس انتخاب شدند و به منظور بررسی دانش، نگرش و پذیرش آنها از پرسشنامه 34 سوالی رابین و پاریش استفاده شد. در این پرسشنامه، 10 سوال دانش، 14 سوال نگرش و 10 سوال تمایل شرکت کنندگان را مورد ارزیابی قرار میدهد . پاسخدهی به سوالات این پرسشنامه براساس یک لیکرت پنج درجهای (کاملا0موافقم تا کاملا0 مخالفم) است. پایایی و روایی نسخه فارسی این پرسشنامه در حد مطلوب تعیین گردید. به منظور انجام مطالعه، مجوزهای اخلاقی لازم از کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین اخذ گردید (کد اخلاق: × .(IR.QUMS.REC.1396.480تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمونهای همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت. یافته ها: از مجموع 124 شرکت کننده مطالعه حاضر، 91 دانشجو زن و 82 دانشجو در رشته پرستاری مشغول به تحصیل بودند. میانگین نمره کل دانش، نگرش و پذیرش تمام دانشجویان به ترتیب 27.7±6.3، 36.7±6.8 و 21.9±4.5 بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون حاکی از ارتباط مستقیم و معنیداری بین نمره کل پذیرش با نمره کل نگرش rr=0.427)، (p-value<0.001 و نمره کل دانش rr=0.286)، (p-value=0.001 بود. همچنین، میانگین نمره دانش، نگرش و پذیرش در دانشجویانی که با کامپیوتر آشنا بودند و در کارگاه های مربوط به عملکرد مبتنی بر شواهد شرکت کرده بودند، به طور معنیداری بالاتر از دانشجویان دیگر بود .(p-value< 0.05) بین دو گروه دانشجویان پرستاری و مامایی از نظر دانش، نگرش و پذیرش تفاوت معنیداری مشاهده نشد .(p-value> 0.05) نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر، دانشجویان پرستاریو مامایی از دانش متوسط، نگرش نسبتا0 مثبت و پذیرش نسبتا0 کمی در رابطه با عملکرد مبتنی بر شواهد برخوردار بودند. همچنین، در بین عوامل موثر بر عملکرد مبتنی بر شواهد، مشخص شد که دانش، نگرش و پذیرش دانشجویانی که آشنایی با زبان انگلیسی داشتند و در کارگاه های مربوط به عملکرد مبتنی بر شواهد شرکت کرده بودند، بهتر بود . بدین ترتیب، توصیه میگردد دوره هایی در رابطه با کامپیوتر، زبان انگلیسی و همچنین، کارگاه های مرتبط با عملکرد مبتنی بر شواهد برای بهبود دانش، نگرش و پذیرش دانشجویان برگزار گردد. همچنین، پیشنهاد میشود تا در مطالعه های دقیقتر، این موضوع در بین دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز مورد بررسی قرار گیرد. ×

کلیدواژه ها:

دانش ، نگرش ، پذیرش ، عوامل موثر ، عملکرد مبتنی بر شواهد ، پرستاری ، مامایی

نویسندگان

حسین رفیعی

کارشناس ارشد پرستاری، مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

علی رزاق پور

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

سحر معروفی

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.